سوپر مارکت اینترتی زودی بخر

صاحب امتیاز: مسعود نورمحمدی

تامین خوار و بار و کالاهای اساسی مورد نیاز مردم

 شماره تماس  :  ۰۱۷۳۴۴۴۲۲۱۲۵- ۰۹۱۱۱۷۸۴۲۱۳

 ایمیل : masoud.nurmohamadi@gmail.com